Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Kryteria przyznawania zwrotu kosztów przejazdu

                                               I. Podstawa prawna

Art.45 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

/ Dz. U. Nr 69 poz. 415 z 2008 roku z późn. zm./

Zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Powiatowy Urząd pracy odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego oraz niniejszego regulaminu.

II. Warunki przyznawania zwrotu kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia:

1.      Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia   przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia łącznie następujące warunki
 •  otrzymała skierowanie do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy
 • posiada miesięczny lub jednorazowy bilet do przejazdów środkami komunikacji publicznej (z wyjątkiem rozdziału VIII),
 • miesięczny koszt dojazdu środkami komunikacji publicznej w obie strony przekracza 50 zł,
 • uzyskuje wynagrodzenie nie przekraczające 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2.      Maksymalna kwota zwrotu kosztów dojazdu nie może przekroczyć 200 zł miesięcznie.

3.      Maksymalny okres zwrotu kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia wynosi 6 miesięcy.

4.      Warunkiem przyznania refundacji kosztów dojazdu jest złożenie przez bezrobotnego wniosku w terminie 7 dni od daty podjęcia zatrudnienia, a po przyznaniu zwrotu comiesięcznie (w terminie do 10 dnia następnego miesiąca) składanie rozliczenia kosztów dojazdu wraz z wymaganymi załącznikami.

III.  Warunki przyznawania zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu lub   przygotowania zawodowego:

1.      Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu lub przygotowania zawodowego przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
 •  otrzymała skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • posiada miesięczny lub jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu środkami  komunikacji publicznej (z wyjątkiem rozdziału VIII),
 •  miesięczny koszt dojazdu do miejsca odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w obie strony środkami komunikacji publicznej przekracza 30 zł miesięcznie (z wyjątkiem rozdziału VIII).

2.      Maksymalna wysokość zwrotu kosztów dojazdu nie może przekroczyć 200zł  miesięcznie.

3.      Maksymalny okres zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu/przygotownia zawodowego wynosi 12 miesięcy, a przygotowania zawodowego 6 miesięcy.

4.      Warunkiem przyznania zwrotu kosztów dojazdu jest złożenie przez bezrobotnego wniosku w terminie 7 dni od daty podjęcia stażu/przygotowania zawodowego, a po przyznaniu zwrotu comiesięcznie (w terminie do 10 dnia następnego miesiąca) składanie rozliczenia kosztów dojazdu wraz z wymaganymi załącznikami.

5.      Za miesiąc, w którym bezrobotny z przyczyn nie usprawiedliwionych przerwał odbywanie stażu/przygotowania zawodowego zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje.

6.      Zwrot kosztów dojazdu przysługuje za dni, w których bezrobotny faktycznie odbywał staż lub przygotowanie zawodowe, zgodnie z listą obecności. W przypadku biletów miesięcznych i okresowych do refundacji zalicza się również soboty i niedziele oraz dni świąteczne.

IV. Warunki przyznawania zwrotu kosztów dojazdu do miejsca szkolenia: 

Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • otrzymała skierowanie na szkolenie z Powiatowego Urzędu Pracy
 • złożyła wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu,
 • posiada bilety miesięczne lub jednorazowe na przejazd środkami komunikacji publicznej (z wyjątkiem rozdziału VIII).

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie będzie dokonywany w pełnej wysokości osobom, które ukończą szkolenie.

Podstawą dokonania refundacji będzie złożenie wniosku o zwrot tych kosztów najpóźniej w ciągu 7 dni od daty skierowania na szkolenie lub w ciągu siedmiu dni od daty podjęcia szkolenia, a po zakończeniu szkolenia, rozliczenie kosztów dojazdów wraz z biletami oraz listą obecności na szkoleniu potwierdzającą uczestnictwo w szkoleniu.

Zwrot kosztów dojazdu przysługuje za dni uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z listą obecności

V. Warunki przyznawania zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania zajęć poradnictwa zawodowego:
     1.  Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania   zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki
 •  otrzymała skierowanie na zajęcia z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • posiada bilety na przejazdy środkami komunikacji publicznej,

       2. Podstawą dokonania zwrotu będzie złożenie wniosku o zwrot tych kosztów
w najpóźniej 7 dni od daty skierowania na zajęcia, a po ich zakończeniu rozliczenie kosztów dojazdu wraz z biletami oraz listą obecności potwierdzającą uczestnictwo
w zajęciach.

      3. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia z poradnictwa zawodowego będzie dokonany
w pełnej wysokości bezrobotnym, którzy je ukończą.

VI. Warunki przyznania zwrotu kosztów zakwaterowania:

Zwrot kosztów zakwaterowania przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
 • na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjęła zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie
 • mieszka w hotelu lub w wynajętym mieszkaniu w miejscowości, w której jest zatrudniona, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub
  w pobliżu tej miejscowości,
 • uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

Maksymalna wysokość zwrotu kosztów zakwaterowania osoby, która na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjęła zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy nie może przekroczyć 250 zł miesięcznie.

Zwrot kosztów zakwaterowania przysługuje maksymalnie przez okres pierwszych
6 – ciu miesięcy zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego.

Refundacja poniesionych kosztów będzie dokonywana na podstawie przedłożonego rachunku lub umowy najmu wraz z dowodem zapłaty.

VII. Warunki przyznawania zwrotu kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę   pracy i powrotu do miejsca zamieszkania:

Zwrot kosztów dojazdu przysługuje bezrobotnemu, który spełnia łącznie następujące  warunki:
 • uzyskał skierowanie na rozmowę kwalifikacyjną z Powiatowego Urzędu Pracy do pracodawcy, którego siedziba znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego,
 • zgłosił się na rozmowę kwalifikacyjną w terminie i uzyskał potwierdzenie tego faktu na skierowaniu,
 • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia,
 • koszt przejazdu w obie strony przekracza 10 zł.

Podstawą dokonania zwrotu będzie rozliczenie kosztów dojazdu wraz z biletami.

VIII Wnioski w sprawie zwrotu kosztów bezrobotni składają w terminie 7 dni od rozpoczęcia szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego lub zatrudnienia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 Dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów dojazdu środkiem transportu własnym lub będącym własnością domownika.

           Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dojazdów ponoszonych w związku z wykorzystywaniem własnego środka transportu uprawnieni składają najpóźniej w ciągu 7 dni od daty skierowania na szkolenie lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podjęcia szkolenia.

Po rozpatrzeniu wniosku PUP powiadomi wnioskodawcę o warunkach zwrotu kosztów dojazdu na piśmie w ciągu 7 dni.Refundacja kosztów dojazdu samochodem prywatnym nie może przekraczać kwoty   odpowiadającej kosztom przejazdu najtańszym środkiem komunikacji obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej na trasie o takiej samej długości.

Zwrot dokonywany będzie po złożeniu oświadczenia bezrobotnego
o wykorzystywaniu własnego pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i dowodem opłacenia ubezpieczenia OC pojazdu oraz prawem jazdy wnioskodawcy.

IX. Procedura

1. Wypełniony wniosek składa się w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w       Pińczowie do 7 dni od rozpoczęcia stażu, przygotowania zawodowego, a w przypadku szkolenia w ciągu 7 dni od daty skierowania na szkolenie lub w ciągu 7 dni od daty podjęcia szkolenia, zajęć z poradnictwa zawodowego, zatrudnienia, a po upływie miesiąca, za który dokonywany ma zostać zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowania należy złożyć druk rozliczenia do 10 dnia roboczego każdego miesiąca.

2. Pracownik merytoryczny dokonuje oceny formalno- prawnej. W przypadku braku       któregokolwiek z załączników wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia braków       w  terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

     3.   Pracownik merytoryczny sprawdza dane zawarte we wniosku pod kątem formalnym i merytorycznym na poszczególnych stanowiskach we współpracy z pracownikiem            odpowiedzialnym za dany dział. Sprawdzenia danych dokonuje się na podstawie list obecności oraz podpisów potwierdzających przez zakład pracy i jednostkę szkolącą, iż             wnioskujący był na zajęciach w określonych dniach.

    4.  Pracownik merytoryczny przedstawia wniosek wraz ze swoją opinią i akceptacją          kierownika działu Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy do zatwierdzenia.

    5.  Pracownik merytoryczny sporządza pismo w przedmiocie zwrotu kosztów w 3    egzemplarzach.

   

Pliki do pobrania:

Wniosek Wniosek
Rozliczenie Rozliczenie
Oświadczenie Oświadczenie
Zaświadczenie od przewoźnika Zaświadczenie od przewoźnika
DODATKI