Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Regionalny Program OperacyjnyPowiatowy Urząd Pracy w Pińczowie realizuje projekt w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ)

pn.

Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy

w powiecie pińczowskim (I)”.

Osi priorytetowa: 10. Otwarty rynek pracy.

Działanie: 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia. aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.

Okres realizacji projektu : 01.07.2015-30.06.2016r.

Rekrutację uczestników zakończono z dniem 31.12.2015r.

Projektem objęto 53 osoby bezrobotne, w tym 28 kobiet oraz 25 mężczyzn . Uczestnikami projektu są osoby powyżej 29 roku życia, bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub drugi profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia), które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

1. Osoby po 50 roku życia- 11 osób

2. Kobiety- 28,

3. Osoby z niepełnosprawnościami -3

4. Osoby długotrwale bezrobotne - 31

5. Osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 - 28


Aktywne formy, z jakich skorzystali uczestnicy projektu:

1. Staże– 31 osób;

2. Prace interwencyjne – 7 osób;

3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 12 ;

4. Doposażenia miejsca pracy– 2;

5. Szkolenia indywidualne pod gwarant pracy– 1 ;

6.Pośrednictwo pracy – 40;

7.Poradnictwo zawodowe- 13 .


Koszt realizacji projektu 473 863,40 zł , w tym dofinansowanie z UE 402 783,89 zł


W 2016 roku powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie realizuje kolejny projekt w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ)

pn.

Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy

w powiecie pińczowskim (II)”.

Osi priorytetowa: 10. Otwarty rynek pracy.

Działanie: 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia. aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia.

Termin realizacji projektu 01.04.2016r. – 31.12.2016r.

Rekrutacja uczestników jeszcze trwa !

Projektem obejmiemy 44 osoby, w tym 24 kobiety (54,5%) oraz 20 mężczyzn (45,5%). Uczestnikami projektu będą osoby powyżej 29 roku życia, bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, dla których ustalono pierwszy (bezrobotni aktywni) lub drugi profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia), które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

1. Osoby po 50 roku życia;

2. Kobiety;

3. Osoby z niepełnosprawnościami;

4. Osoby długotrwale bezrobotne (nieprzerwanie przez 12 mc);

5. Osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 włącznie (wykształcenie Podstawowe; Gimnazjalne; Liceum ogólnokształcące; Liceum profilowane; Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające; Zasadnicza szkoła zawodowa).

Zgodnie z założeniami projektu co najmniej 2 uczestników to osoby z niepełnosprawnościami; co najmniej 17 uczestników projektu to osoby długotrwale bezrobotne; co najmniej 5 uczestników projektu to osoby powyżej 50 roku życia; co najmniej 14 uczestników projektu to osoby o niskich kwalifikacjach.

Aktywne formy, z jakich będą mogli skorzystać uczestnicy projektu:

1. Staże (średnio na okres 5,5 m-ca) – 22 osoby;

2. Prace interwencyjne (średnio na okres 5,5 m-ca) – 6 osób;

3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (po 15 000,00 zł) – 16 dotacji;

4. Doposażenia miejsca pracy (po 15 000,00 zł) – 3 doposażenia;

5. Szkolenia indywidualne pod gwarant pracy (po 3 800,00 zł) – 2 szkolenia. 

Koszt realizacji projektu 401 292 ,71 zł , w tym dofinansowanie z UE 341 098,80 zł

Pliki do pobrania:

RPO - 2016 - wykonane projekty RPO - 2016 - wykonane projekty
RPO 2017 RPO 2017
DODATKI