Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Przetargi

20 Informacja o wyniku przetargu

Przedmiot przetargu: Informacja o wyniku przetargu

Znak CAZ-AP-638/5/2011                                          Pińczów, dnia 02-11-2011 r.

 

Informacja o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej p.t.: „Kurs magazynier, sprzedawca dla grupy 15 osobowej – CPV80530000- 8” Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ustawy Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1.       Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę nr 2. Zakład Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego. Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ  t.j.:

Ø  cena – 90 pkt;

Ø  certyfikat jakości usług ISO - 10 pkt.

Wykonawca uzyskał łącznie 100 pkt.

Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 9 598 PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP

 

2.       Nazwa i adres wykonawców którzy złożyli oferty oraz suma przyznanych punktów:

 

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Suma punktów

 

1

 

Usługi Rachunkowe i Szkolenia

Marczyk Elżbieta

Ul. I Brygady 22/22, 33-300 Nowy Sącz

 

65,44

2

 

ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów

100

 

3.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1pkt. 2 Prawa Zamówień publicznych Zamawiający informuje
o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofert:

Ø  „TARBONUS” Sp. z o.o. Oddział w Kielcach

Ul. Sienkiewicza 59, 25-002 Kielce

Ø  Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR

Ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość

Wykonawcy błędnie przedstawili ilość osób i wyliczoną cenę.

Art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Do wiadomości otrzymują:

  1. ZDZ w Kielcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów
  2. Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR, ul. Partyzantów 9, 22-400 Zamość
  3. Usługi Rachunkowe i Szkolenia, Marczyk Elżbieta, Ul. I Brygady 22/22, 33-300 Nowy Sącz
  4. „TARBONUS” Sp. z o.o. Oddział w Kielcach, Ul. Sienkiewicza 59, 25-002 Kielce
  5. a\a

 

                                                                            ZATWIERDZIŁ:

                                                                          Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie

                                                                                                     Anna Gawrońska

                                                                                             

19 Przetarg

Przedmiot przetargu: Szkolenie dla bezrobotnych – Kurs magazynier, sprzedawca

Szkolenie dla bezrobotnych – Kurs magazynier, sprzedawca
dla grupy 10 osobowej - CPV 80530000-8
 
 
 

18 Informacja o unieważnieniu przetargu

Przedmiot przetargu: Informacja o unieważnieniu przetargu

PUP CAZ AP 638/3/2011                                          Pińczów 17-10-2011 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 

Niniejszym informuję że Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone trybie przetargu

nieograniczonego na :

 

 

zorganizowanie  usługi szkoleniowej z zakresu: „Kurs magazynier, sprzedawca”

 

 

postępowanie znak: PUP CAZ AP 638/3/2011 ogłoszone w dniu 07.10.2011 r. na w/w zamówienie publiczne, jako zamówienie Nr 324870-2011 na portalu UZP. w świetle art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania.

 

 

W dniu 17 października 2011 r. o godz.10:30 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie dwóch ofert w niniejszym postępowaniu. W dniu 17 października 2011r. komisja przetargowa powzięła informacje, że w terminie i miejscu przewidzianym na składanie ofert w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu wpłynęły do Zamawiającego jeszcze trzy oferty

Komisja działając w przeświadczeniu, że posiada wszystkie oferty jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu (tj. ZDZ Kielce, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów oraz  SEKA  S.A. w Warszawie Oddział w Kielcach, w obecności przedstawicieli jednostek szkolących : ZDZ OKZ Pińczów, oraz SEKA w Kielcach, komisja przetargowa otwarła jedynie te oferty, w których była w posiadaniu, nie wiedząc o tym, że są jeszcze trzy oferty (tj.  KURSOR Ośrodek Szkolenia , Dokształcania i Doskonalenia Kadr w Zamościu  ; TARBONUS Sp. z o.o. Oddział w Kielcach, oraz Usługi Rachunkowe i szkolenia Marczyk Elżbieta ul. I Brygady 22/22, 33-300 Nowy Sącz).
W konsekwencji komisja nie dokonała ich otwarcia podczas oficjalnego otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu na ich składanie, z tym że dzień w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 16 lipca 2010r. (KIO/UZP/ 1291/10) „Czynność otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest tego rodzaju czynnością, której nie można powtórzyć, albowiem naruszałoby to zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców”.

W świetle powyższego, jeśli Zamawiający nie otworzył wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, takie postępowanie będzie obarczone wada, której nie da się usunąć. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje bowiem sytuacji, w której Zamawiający jeszcze raz dokonuje publicznego otwarcia ofert.

W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie nie podlegającej  unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

 

         

17 Przetarg

Przedmiot przetargu: Informacja o wynikach przetargu

Znak CAZ-AP-638/2FP/2011                                               Pińczów, dnia 11-10-2011 r.

 

 

 

Informacja o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej p.t.: „Kurs operator koparko-ładowarki kl. III dla grupy 10 osobowej – CPV80530000- 8” Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1   ustawy Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1. Zakład Usługowo-Handlowy „HALBUD”, Ośrodek Szkolenia, 25-650 Kielce, ul. Długa 30.

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyniku oceny ofert uzyskał łącznie 90 pkt.

w tym: cena – 90 pkt;
certyfikat jakości usług ISO - 0 pkt.

 

Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 14 900PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP

 

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

 

Oferta nr 1

Zakład Usługowo-Handlowy „HALBUD”, Ośrodek Szkolenia, 25-650 Kielce, ul. Długa 30.

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Do wiadomości otrzymują:

1. Zakład Usługowo-Handlowy „HALBUD”, Ośrodek Szkolenia, 25-650 Kielce, ul. Długa 30.

2. a/a

 

                                                                                                          ZATWIERDZIŁ:

                                                                                                    ANNA GAWROŃSKA

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU 
   PRACY W PIŃCZOWIE

                                                                      

16 Przetarg

Przedmiot przetargu: Szkolenie dla bezrobotnych - "Samodzielny księgowy"

Szkolenie dla bezrobotnych - "Samodzielny księgowy"
 
http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=328730&rok=2011-10-11
 
http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetarg.php?id=540
 
 

15 Przetarg

Przedmiot przetargu: Szkolenie dla bezrobotnych – Kurs magazynier, sprzedawca

Szkolenie dla bezrobotnych – Kurs magazynier, sprzedawca
 

14 Przetarg

Przedmiot przetargu: Przedmiot przetargu: Szkolenie dla bezrobotnych – Kurs koparko-ładowarki Kl. III

Przedmiot przetargu: Szkolenie dla bezrobotnych – Kurs koparko-ładowarki Kl. III
 
http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetarg.php?id=536
 
http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=311590&rok=2011-09-29
 
 

13 Informacja o wynikach przetargu

Przedmiot przetargu: Informacja o wynikach przetargu

Znak CAZ-AP-638/2/2011 Pińczów, dnia 27.09.2011


Informacja o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego


Dotyczy:

nr postępowania: CAZ-AP-638/2/2011, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 z zastosowaniem art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia p.n. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG– dla 10 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie. Wspólny Słownik Zamówień CPV -80530000-8


Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że w postępowaniu złożono dwie oferty. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.


Uzasadnienie wyboru oferty: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego. Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz
ących się do przedmiotu zamówienia, t.j.: w wyniku oceny ofert Wykonawca uzyskał łącznie 100 pkt ;

w tym: cena – 90 pkt; certyfikat jakości usług ISO - 10 pkt.


Oferta nr 2 została złożona przez : „Tarbonus” sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 59. Oferta uzyskała łącznie 70,48 pkt (w tym : 60,48 pkt za kryterium cena ; 10 pkt za kryterium certyfikat jakości ) .


Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 16 800,00 PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w trybie art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Otrzymują :

  1. ZDZ w Kielcach OKZ w Pińczowie ; ul. Słabska 13

  2. Tarbonus „ sp. z o.o. , ul. Sienkiewicza 59; Kielce

  3. a/a .Zatwierdził:

Dyrektor Urzędu Anna Gawrońska

12 Przetarg

Przedmiot przetargu: Szkolenie dla bezrobotnych – „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG” dla grupy 10 osobowej - CPV 80530000-8

 

11 Przetarg

Przedmiot przetargu: Szkolenie dla bezrobotnych – Kurs koparko-ładowarki Kl. III

 

10 Informacja o wynikach przetargu

Przedmiot przetargu: Informacja o wynikach przetargu

Znak CAZ-AP-638/2POKL/2010                                                      Pińczów, dnia 09-11-2010 r.


                                                Informacja o wynikach postępowania
                                                o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej p.t. : "Nowoczesne techniki fryzjerskie +abc przedsiębiorczości" dla grupy 10 osobowej - CPV80530000-8" Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH. Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. TYTUŁ PROJEKTU: EUROPONIDZIE. Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1   ustawy Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1. ZDZ - Kielce, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyniku oceny ofert uzyskał łącznie 100 pkt.
w tym: cena - 95 pkt; certyfikat jakości usług ISO - 5 pkt.

Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 20 900 zł PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP

W postępowaniu złożono jedną ofertę.
Oferta nr 1
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Do wiadomości otrzymują:
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.
2. a/a
        

                                                                                                ZATWIERDZIŁ:
                                                                                          ANNA GAWROŃSKA
                                                                                                 DYREKTOR
                                                                                  POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
                                                                                              W PIŃCZOWIE         

9 Przetarg

Przedmiot przetargu: Przeprowadzenie szkolenia p.n. Nowoczesne techniki fryzjerskie + abc przedsiębiorczości - dla 10 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie.

Przeprowadzenie szkolenia p.n. Nowoczesne techniki fryzjerskie + abc przedsiębiorczości - dla 10 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie.
Numer ogłoszenia: 347514 - 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=347514&rok=2010-10-27
 
http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetarg.php?id=435

8 Przetarg nieograniczony

Przedmiot przetargu: Przeprowadzenie szkolenia p.n. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, oraz kurs ręcznego cięcia tlenowego z modułem nauki czytania rysunku technicznego - dla 10 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Przeprowadzenie szkolenia p.n. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, oraz kurs ręcznego cięcia tlenowego z modułem nauki czytania rysunku technicznego - dla 10
osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie.
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=336704&rok=2010-10-19
 
http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetarg.php?id=428

7 Informacja o wynikach przetargu

Przedmiot przetargu: Informacja o wynikach przetargu

Pińczów, dnia 05-10-2010 r.

 

Informacja o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy:

 

 

 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej p.t.. “Wizażysta z elementami stylizacji paznokciiabc przedsiębiorczości” dla grupy 10 osobowej – CPV80530000-8”

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający,

 

 

działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawa ZamówieńPublicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 Zakład Zakładu Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach,
Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyniku oceny ofert uzyskał łącznie 100 pkt.

w tym: cena – 95 pkt; certyfikat jakości usług ISO - 5 pkt.

Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 18 950zł PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP

 

 

 

 

 

 

W postępowaniu złożono dwie oferty.

Oferta nr 1 - Zakład Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów

Oferta nr 2 - Tara KK Krystyna Kula, Ul. Mickiewicza 22, 39-100 Ropczyce

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 92

ust. 1 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty nr 2 - Tara KK Krystyna Kula, Ul. Mickiewicza 22, 39-100 Ropczyce. Wświetle art. 89 ust. 1 pkt. 2Ustawy Prawo Zamówień PublicznychWykonawca przedstawił dokumenty na zorganizowanie szkolenia poza terenem miasta Pińczów,jest to niezgodne z zapisem treści SIWZ Pkt. 3.4 i Pkt. 5.3.5

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zatwierdził
Dyrektor Urzędu Anna Gawrońska

 

 

 

6 Przetarg

Przedmiot przetargu: Przeprowadzenie szkolenia p.n. Wizażysta z elementami stylizacji paznokci i abc przedsiębiorczości - dla 10 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie

Przeprowadzenie szkolenia p.n. Wizażysta z elementami stylizacji paznokci i abc przedsiębiorczości - dla 10 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie
Numer ogłoszenia: 300596 - 2010; data zamieszczenia: 21.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=300596&rok=2010-09-21
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=300720&rok=2010-09-21
 
Strona BIP
 
http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetarg.php?id=406

5 Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przedmiot przetargu: Informacja o wynikach przetargu

 
 
 
 
 Pińczów, dnia 06.08.2010 r.
 
Informacja o wynikach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
 

Dotyczy:
nr postępowania: CAZ-AP-638/1POKL/2010, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 z zastosowaniem art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia p.n. \"Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz z umiejętnością fakturowania\" - dla 10 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie. Wspólny Słownik Zamówień CPV -80530000-8 Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH. Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. TYTUŁ PROJEKTU: EUROPONIDZIE 
Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że postępowaniu złożono dwie oferty jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 Zakład Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.
Uzasadnienie wyboru oferty: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego. Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, t.j.: w wyniku oceny ofert Wykonawca uzyskał łącznie 100 pkt.
w tym: cena - 95 pkt; certyfikat jakości usług ISO - 5 pkt.
Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 12 100,00 PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w trybie art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
INFORMACJA O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia o wykluczeniu
z postępowania przetargowego Wykonawcy: Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, Jakub Michałowski, ul. Przełęcz 5, 60-115 Poznań - oferta nr 2.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE:
· Zamawiający stwierdził brak pisemnego zobowiązania podmiotu/ów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, tj. niezbędnego oprzyrządowania technicznego wynajmu 10 kas fiskalnych, 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, stojak na garderobę, min. 1 wagi sklepowej, metkownicy (patrz Pkt. 4.2.3, oraz Pkt. 5.1.3 SIWZ i odnośnik w załączniku nr 3 do SIWZ) .
· wstępnego harmonogramu szkolenia ( patrz Pkt. 5.3.4, załącznik nr 10 do SIWZ)
tj. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie oferty przetargowej. Brak przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert t.j. na dzień 27 lipca 2010 r. stanowi obligatoryjną przesłankę do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
 

      Zatwierdził:
      Dyrektor Urzędu Anna Gawrońska

4 Przetarg

Przedmiot przetargu: Przeprowadzenie szkolenia: „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz z umiejętnością fakturowania”- dla 10 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=210616&rok=2010-07-15
 
http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetarg.php?id=398

3 Zawiadomienie o wyborze oferty

Przedmiot przetargu: Zawiadomienie o wyborze oferty

Znak CAZ-AP-638/2/2010                                                                                                       Pińczów, dnia 07.07.2010 r.

 

 

 

 

Informacja o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej p.t. “Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych dla grupy 15 osobowej – CPV8053000-8”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający,

działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówipublicznych (tj. Dz. U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 Zakład Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyniku oceny ofert uzyskał łącznie 100 pkt.

 

w tym: cena – 95 pkt; certyfikat jakości usług ISO -

5 pkt.

 

Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 11 775,00

PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomie

nia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Do wiadomości otrzymują:

1.

Zakład Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

 

2. a/

 

 

 

 

Zatwierdził:

Dyrektor Urzędu Anna Gawrońska

2 Przetarg

Przedmiot przetargu: Przeprowadzenie szkolenia p.n. \"Magazynier z uprawnieniami kierowcy wózków jezdniowych\" - dla 15 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie.

1 Przetarg

Przedmiot przetargu: Kurs koparko-ładowarki Kl. III - wszystkie typy

http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetarg.php?id=381

Strona: 1
DODATKI