Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

STAŻ

STAŻ

Oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą z upoważnieniem, którego działa Dyrektor PUP a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA STAŻ?

 • Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (art. 53 ust 1. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.)

 • Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia
  (art. 53.
   ust 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 2004r.)


 • PROGRAM STAŻU POWINIEN OKREŚLAĆ:

 • Nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy

 • Zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego

 • Rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych

 • Sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych

 • Opiekuna osoby objętej programem stażu

 1. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu na podstawie sprawozdania bezrobotnego o przebiegu stażu. (art. 53 ust 5 Ustawy o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.)

 2. Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje PUP, natomiast pracodawca wyznacza opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udziela bezrobotnemu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań oraz poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego.

   

 3. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa

  Pliki do pobrania:

DODATKI