Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Roboty publiczne

Roboty publiczne -  oznacza to zatrudnieniu bezrobotnego w okresie do 6 miesięcy przy wykonywaniu pracy . Prace organizowane są przez Gminy i organizacje pozarządowe. Organizator robót tj; Gmina bądź Starostwa Powiatowe mogą wskazać pracodawcę u których będą wykonywane roboty publiczne.

Forma ta ma na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Osoby będące dłużnikami alimentacyjnymi w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mogą zostać skierowani na zasadach robót publicznych , do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej.

Uprawnieni organizatorzy robót  składają wniosek o zorganizowanie robót publicznych. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu następuje podpisanie umowy na podstawie której Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych bądź wskazanemu pracodawcy, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pliki do pobrania:

Wykaz umów zawartych z pracodawcami w 2008 roku Wykaz umów zawartych z pracodawcami w 2008 roku
Wykaz zawartych umów z pracodawcami w 2009r.doc
Wniosek o refundację Wniosek o refundację
wniosek o organizację robót publicznych 2014r wniosek o organizację robót publicznych 2014r
Regulamin organizowania i finansowania robót publicznych Regulamin organizowania i finansowania robót publicznych
DODATKI