Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Kryteria refundowania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

 

 

§ 1

Pomoc, o której mowa wyżej udzielana jest na podstawie:

1)  Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późniejszymi zmianami).

2)   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 26.04.2012 r., poz. 457)

3)  Kodeksu cywilnego.

4)  Rozporządzenia Komisji (WE) Nr  2204/2002 z dnia 12.12.2002 r. w prawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002 str. 3, zm. Dz. Urz. UE L 368 z   23.12.2006 str. 85).

5)   Niniejszych kryteriów

  

§ 2

1)  Podmiot ubiegający się o uzyskanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

2)  Wnioski oceniane są przez Komisję powołaną do tego celu przez Dyrektora PUP Pińczów i uwzględniane w miarę  posiadanych środków finansowych przeznaczonych na tę formę pomocy przez Urząd oraz możliwości skierowania osób bezrobotnych, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych przez wnioskodawcę.

       Rozpatrywane są tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone.

3)  O przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

4)  W przypadku niemożności rozpatrzenia sprawy w terminie (np. konieczność uzupełnienia wniosku lub inne przyczyny) PUP Pińczów powiadamia wnioskodawcę o przyczynie  zwłoki i wskaże nowy termin załatwienia sprawy.

5)  Wysokość przyznanych podmiotowi środków refundujących koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych nie może przekroczyć   6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każde stanowisko pracy.

6)  Umowy o udzielenie pomocy, o której mowa w niniejszych kryteriach zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy wymaga również formy pisemnej w postaci aneksu i może mieć miejsce na wniosek każdej ze stron.

7)  Przed przyznaniem podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą refundacji PUP Pińczów zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości informacji.

8)  Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zwana dalej „pomocą na zatrudnienie”  jest pomocą publiczną na tworzenie stanowisk pracy, i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12.12.2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002 r., str.3 zm. Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006 str. 85).

9)  Przepisów rozporządzenia dotyczącego pomocy na zatrudnienie nie stosuje się

-   do pomocy w sektorze budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2002 z dnia 23.07.2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002r. str. 0001-0008) oraz w transporcie, z wyłączeniem  krajowego transportu osób taksówkami

-   w odniesieniu do działalności związanej z eksportem, jeśli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową

-   do pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi
 

§3 

Refundacje udzielane są w szczególności na zakup maszyn (urządzeń), narzędzi,  przedmiotów niezbędnych do wyposażenia tworzonych stanowisk pracy.
 

§ 4 

Refundacje na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy nie mogą być przyznane na:

1.  udziały finansowe i rzeczowe we wszystkich typach spółek

2.  wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne

3.  wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów lokali i budynków

4.  opłaty administracyjne, skarbowe, leasingowe, kaucje itp.

5.  koszty reklamy i promocji firmy

6.  zakup nieruchomości

7.  zakup towarów, materiałów, surowców

8.  remonty maszyn i urządzeń

9.  klimatyzację, alarm, monitoring

10.  utworzenie stanowiska pracy dla osoby wykonującej pracę nakładczą

11.  utworzenie stanowiska pracy w salonach gier hazardowych oraz firmach typu agencje towarzyskie.

12.  samochody osobowe, samochody nie posiadające homologacji, zakup pojazdów przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej (zarobkowej) w zakresie transportu, przyczep i lawet jeżeli związane są wykonywaniem działalności zarobkowej w zakresie transportu lub nie posiadają homologacji.

§ 5

Preferowane będą wnioski, gdzie utworzone stanowisko pracy  znajdowało się będzie na terenie Pińczowa lub powiatu pińczowskiego.

 § 6

I.  Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być uwzględniony w przypadku spełnienia przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą łącznie następujących warunków:

1)  prowadzenie przez podmiot działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację

2)  podmiot prowadzi działalność  gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

3)  podmiot nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i innych danin publicznych a także nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych

 

4)  Ponowne złożenie wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może nastąpić najwcześniej po upływie sześciomiesięcznego okresu trwania poprzednio zawartej umowy z PUP w Pińczowie, w trakcie której dotrzymane były wszystkie warunki umowy.

5)  nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 06.06.1997 roku – kodeks karny,  w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku

6)  wobec podmiotu nie toczy się postępowanie upadłościowe lub nie został zgłoszony wniosek o likwidację  

 7)  udział własny przedsiębiorcy w kosztach zatrudnienia bezrobotnego będzie wynosił co najmniej 20 % przy czym przez udział własny rozumie się środki, które nie zostały uzyskane przed przedsiębiorcę w związku z otrzymaną wcześniej pomocą publiczną.

8)  zobowiązania się przez podmiot gospodarczy do:

a)  zatrudnienia na wyposażonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy skeirowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy;
 b)  utrzymania przez okre 24 miesiecy stanowiska lub stanowisk pracy tworzonych w związku z refundacją;
c)  zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków w przypadku:
- złożenia nie zgodnych z prawda oświadczeń 
- naruszenia innych warunków umowy.  

II.  W przypadku gdy liczba zatrudnionych pracowników w dniu złożenia wniosku jest niższa od przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2 Kryteriów wniosek może być uwzględniony, tylko w odniesieniu do tego stanowiska pracy, na którym zatrudnienie skierowanego bezrobotnego spowoduje wzrost zatrudnienia w stosunku do stanu  zatrudnienia, z dnia złożenia wniosku, o ile stan ten zostanie zrównany z przeciętną liczbą  pracowników, zatrudnionych w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt 2 Kryteriów.

III. podmiot ubiegający się  o refundację środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie spłaty ewentualnych roszczeń wynikających z niedotrzymania warunków umowy. Preferowani są wnioskodawcy, którzy jako formę zabezpieczenia zaproponują weksel gwarancyjny in blanco wraz z poręczeniem wekslowym lub gwarancję bankową.

IV. koszty związane z zabezpieczeniem udzielonej refundacji pokrywa podmiot

 

Pliki do pobrania:

ROCZNY WYKAZ PRACODAWCÓW Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W 2009 r. ROCZNY WYKAZ PRACODAWCÓW Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W 2009 r.
ROCZNY WYKAZ PRACODAWCÓW Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W 2010 r ROCZNY WYKAZ PRACODAWCÓW Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W 2010 r
MIESIĘCZNY WYKAZ PRACODAWCÓW Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W MARCU 2010 r MIESIĘCZNY WYKAZ PRACODAWCÓW Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY W MARCU 2010 r
Refundacja kosztów wyposażenia Refundacja kosztów wyposażenia
DODATKI