Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy dla pracodawców

Jak jest świadczone pośrednictwo pracy

Pośrednictwo Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy świadczone jest poprzez:

 1. Współpracę w zakresie selekcji i rekrutacji pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.
 2. Dysponowanie bazą danych osób bezrobotnych ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji zawodowych i umiejętności.
 3. Posiadamy również możliwość zamieszczania ofert pracy na stronach internetowych.
 4. Pośrednictwo pracy dla pracodawców jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:
 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 • równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Na czym polega pośrednictwo pracy?

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 1. udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 2. pozyskiwaniu ofert pracy;
 3. upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 4. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 5. informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 6. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 7. współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 8. informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Realizacja ofert pracy

Oferta pracy może być realizowana w następujący sposób:

 1. ofert pracy zawierających dane identyfikujące pracodawcę – dane teleadresowe firmy składającej ofertę są podane do publicznej wiadomości i pracodawca sam dokonuje weryfikacji potencjalnych kandydatów do pracy;
 2. ofert pracy niezawierająca dane identyfikujące pracodawcę – pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy;
 3. giełdę pracy, będącą zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy;
 4. targi pracy, będące zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy, w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców;
 5. Powiatowy urząd pracy, który nie dysponuje kandydatami spełniającymi wymagania określone w ofercie pracy, udostępnia informacje o braku możliwości realizacji oferty innym powiatowym urzędom pracy co najmniej przez internetową bazę ofert pracy.

Odmowa przyjęcia oferty pracy do realizacji

Odmowa przyjęcia oferty pracy do realizacji zawsze wymaga pisemnego uzasadnienia i następuje w przypadku gdy:

 1. Pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 2. Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy;
 3. W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego, w formie ustalonej dla wspólnych kontaktów, o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd;
 4. W przypadku gdy pracodawca zgłosił ofertę pracy do innego powiatowego urzędu pracy powiatowy urząd pracy powiadamia go o odmowie przyjęcia krajowej oferty pracy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667).

Kontakt:

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się do pok. nr 14/15.

Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem: 41 357 26-40 wew. 24 i 25  

Pliki do pobrania:

Druk zgłoszenia oferty pracy PUP Pińczów Druk zgłoszenia oferty pracy PUP Pińczów
Zgłoszenie oferty pracy do XII Internetowej Giełdy Pracy Zgłoszenie oferty pracy do XII Internetowej Giełdy Pracy
DODATKI