Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Podstawa prawna:
Art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 20015r. poz. 149.) oraz Rozporządzenie MGiP z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2005r. Nr 210, poz. 1745).

Prace społecznie użyteczne-  prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła do powiatowego urzędu pracy oraz do i ośrodka pomocy społecznej. Plan ten określa w szczególności:
- rodzaje prac społecznie użytecznych,
- liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych,
- liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, mogą być skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, i przesyła ją do powiatowego urzędu pracy. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona, miejsca zamieszkania lub pobytu oraz numery ewidencyjne PESEL bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6,80 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.
Swiadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Osoba bezrobotna, która bez uzasadnionej przyczyny odmówiła przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres 90 dni.

 

 

Pliki do pobrania:

INFORMACJA INFORMACJA
Wniosek o organizację prac społecznie użytecznych Wniosek o organizację prac społecznie użytecznych
DODATKI