Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

INFORMACJA O PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI        

 28 września 2007 roku Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) oraz w 15 proc. ze środków krajowych.

         CEL i GŁÓWNE OBSZARY WSPARCIA                           

            Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

            Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą:

-podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,

-zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,

-poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,

-upowszechnianie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszych  powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,

-zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowania polityk i    świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,

-wzrost spójności terytorialnej.

SPOSÓB WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

 Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie w roku 2008 będą koncentrowały się na realizacji dwóch Poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynikających z:

Priorytetu VI  Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1  Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej w regionie:

- Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej bezrobotnych – projekty systemowe. 

 

Projekt jest finansowany z Unii Europejskiej ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013

.

 

Projekt jest finansowany z Unii Europejskiej ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013

PRIORYTET VI. RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 6.1.2 Wparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie .

TYTUŁ PROJEKTU: POŚREDNIK  PRACY 

Kto jest uczestnikiem :pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie zatrudnieni na stanowiskach kluczowych, to jest : pośrednicy pracy , specjalista do spraw rozwoju zawodowego , lider klubu pracy , doradca zawodowy .

Cele projektu:

  • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług dla osób bezrobotnych i pracodawców .
  • Wzmocnienie partnerstwa , rozszerzenie współpracy na nowych pracodawców .
  • Obniżenie poziomu bezrobocia na terenie powiatu pińczowskiego  .
  • Zwiększenie dostępności do usług pośrednictwa pracy .

Zakładane rezultaty:
Projekt zakłada objęcie szkoleniami w formie pozaszkolnej 5 pracowników urzędu , w celu zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych na przykład rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych , zdobycie nowych narzędzi  ułatwiających diagnozowanie potrzeb osób bezrobotnych .

Formy wsparcia:

§         Wsparcie zatrudnienia pośrednika pracy – stażysty  

§         Szkolenie pracowników PUP w formie pozaszkolnej 


Termin realizacji: od 13.05.2008 r. do 12.05.2010 r.

Koszt realizacji projektu: 53 186,32 zł.


 

 

 

Pliki do pobrania:

wykonanie projektu 2008-2013 wykonanie projektu 2008-2013
DODATKI