Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie
Biuletyn informacji publicznej    

POŚREDNICTWO PRACY

 Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych

Na czym polega pośrednictwo pracy?

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

Pośrednictwo pracy jest wykonywane nieodpłatnie

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych polega w szczególności na:

1.    udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

2.    pozyskiwaniu ofert pracy;

3.    upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;

4.    udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

5.    informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

6.    inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

7.    współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

8.    informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Zasady pośrednictwa pracy:

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane jest zgodnie z następującymi zasadami:

  • dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
  • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
  • równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej

pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,

pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;

  • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

 

 

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.);

2.    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667).

Kontakt:

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się do pok. nr 14 / 15.

Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem 41 357 26 40 wew. 24 / 25.

DODATKI